Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego

www. mumuno.com

Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego z użyciem strony www.mumuno.com oraz zasady realizacji zawartych za pośrednictwem w/w sklepu umów.

Sklep prowadzony jest przez Dream More sp.z.o.o.  z siedzibą przy ul. Suwalskiej 13/30, 65-548  Zielona Góra, NIP 9731065740, REGON 383781710 zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 0000793292.

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres kontakt@mumuno.com lub pod numerem telefonu: +48 694 565 402 (opłata wg cennika właściwego operatora).

 

§1. Definicje


Na potrzeby niniejszego regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:

1. Sklep internetowy, sklep – działalność prowadzoną za pośrednictwem strony www.mumuno.com

2. Sprzedawca – oznacza Dream More Sp.z.o.o.

3. Klient – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego,

4. Regulamin – niniejszy regulamin, który można pobrać klikając https://mumuno.com/documents/regulamin_mumuno.com.pdf

5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

6. Towar, asortyment – przedmioty sprzedawane w ramach prowadzonego sklepu,

7. Konto Klienta – miejsce na stronie internetowej, w którym Klient może edytować swoje dane, przeglądać historię zamówień i złożyć reklamację. Dostęp do Konta Klienta możliwy jest po wpisaniu otrzymanego loginu i hasła.

 

§2. Warunki korzystania ze sklepu


1. Konsumenci dokonujący zakupu w ramach sklepu podlegają zapisom ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24.06.2014).

2. Zamówienia składane w sklepie realizowane są tylko na terytorium Polski.

3. W celu prawidłowego korzystania ze sklepu Klient musi posługiwać się urządzeniem o następujących właściwościach minimalnych:

Komputer lub urządzenie mobilne z zainstalowaną przeglądarką internetową wspierającą poprawnie standardy HTML5 oraz CSS3.

4. Koszty połączenia internetowego ze sklepem są ustalane przez operatorów usług, z których korzysta Klient.

5. Dane teleadresowe Sprzedawcy pod którymi Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą wskazano poniżej. Adres do składnia reklamacji wskazano w §6 regulaminu:

Dane kontaktowe:

E mail: kontakt@mumuno.com

Telefon: +48 694 565 402

lub pisemnie:

Dream More Sp.z.o.o.

ul. Suwalska 13/30

65-548 Zielona Góra

 

§3. Zasady korzystania ze sklepu


1. Korzystanie ze sklepu wymaga uprzedniego podania niezbędnych danych. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać dane osobowe, o które zostanie poproszony. Odmowa podania danych niezbędnych, tj. danych, których podanie wymagane jest dla prawidłowej realizacji umowy uniemożliwia zawarcie umowy.

2. Przeglądanie asortymentu sklepu odbywa się za pomocą zakładek sklepu. Przy każdym produkcie podawana jest informacja na temat dostępności towaru oraz jego cena.

3. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto. Ceny podane przy danym towarze obejmują koszty jego dostawy chyba, że co innego wynika z opisu towaru.

4. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji gdy:

a. Klient podał nieprawdziwe dane, lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizacje zamówienia,

b. Klient jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,

c. Klient narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste,

d. Klient wykorzystuje sklep do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, ewentualnie jego zachowanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub stanowi nadużycie prawa sprzeczne z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem,

e. Klient dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie sklepu, na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy,

f. Udostępnienia login i hasło osobom trzecim,

g. Klient narusza postanowienia regulaminu,

h. Klient dwukrotnie nie odebrał uprzednio zamówionego towaru.

5. Dowodem zawarcia umowy wydawanym przez Sprzedawcę na trwałym nośniku jest faktura VAT lub paragon.

6. Klient może korzystać ze sklepu i dokonywać w nim zakupów po uprzednim założeniu Konta Klienta. Konto Klienta umożliwia dokonywanie wielokrotnych zakupów bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych niezbędnych do dokonywania zakupów. Podczas zakładania Konta Klienta Klient otrzymuje unikalne hasło przypisane do zdefiniowanego przez niego loginu. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za użycie loginu i hasła użytkownika, wynikającego z nieprawidłowego zabezpieczenia dostępu do niego.

7. Utrzymywanie Konta Klienta świadczone jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony. Klient w każdym czasie może zlikwidować konto.
8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w sytuacjach opisanych w ust 4 niniejszego paragrafu. W sytuacji gdyby istniały w tym czasie niezrealizowane zamówienia Klienta są one anulowane, a jeśli Klient dokonał już płatności z ich tytułu Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych kwot.

9. Zakupy mogą być także dokonywane bez konieczności zakładania Konta Klienta. W takiej sytuacji Klient każdorazowo zobowiązany jest do podania wymaganych danych.

 

§4. Składanie zamówień


1. Zamówienia składane są poprzez wybór odpowiednich opcji dostępnych w sklepie. Po skompletowaniu zamówienia Klient jest informowany o kosztach zamówienia.

2. Zapłata za towar odbywa się w jeden z następujących sposobów:

a) za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych (np. Przelewy24).

3. Zapłata uważana jest za dokonaną:

a) w przypadku płatności za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych (np. Przelewy24) – w chwili zaksięgowania środków przez system operatora płatności.

4. Termin zapłaty wynosi 7 dni od chwili złożenia zamówienia, o ile wybrana opcja zakupu nie przewiduje inaczej.

5. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu wpłaty i potwierdzeniu zamówienia przez sklep. W sytuacji gdy operator systemów płatności o jakich mowa w ust 3 lit a) niniejszego paragrafu poinformuje o jej wycofaniu lub w inny sposób wskaże na jakiekolwiek nieprawidłowości dotyczące płatności termin realizacji nie biegnie do czasu wyjaśnienia sytuacji.

6. W przypadku gdyby realizacja zamówienia nie mogła odbyć się z jakiegokolwiek powodu Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o powyższym. Klient w terminie 7 dni decyduje czy zamawia inny towar, oczekuje na ustanie przeszkody uniemożliwiającej realizację pierwotnego zamówienia czy odstępuje od umowy. W przypadku biernej postawy Klienta umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są niezwłocznie wszelkie wpłacone przez niego kwoty.

7. Realizacja zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia. Termin ten podawany jest przez ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta.

8. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja”, „wyprzedaż” lub innymi równoważnymi określeniami o kolejności ich realizacji decyduje termin wpływu zamówienia i środków na ich pokrycie. Ilość towarów objętych w/w akcjami jest ograniczona.

9. Zawarcie umowy ma miejsce po łącznym spełnieniu następujących warunków: podaniu przez Klienta niezbędnych danych, akceptacji regulaminu i kliknięciu w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, dokonania zapłaty (w przypadku zapłaty za pobraniem – zapłaty zaliczki) oraz potwierdzaniu przez Sprzedawcę faktu zawarcia umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

10. W przypadku wyboru zapłaty za pobraniem Klient, przed złożeniem zamówienia, informowany jest o wysokości zaliczki jaka jest wymagana w celu skutecznego zawarcia umowy.

11 . Ceny produktów mogą ulec zmianie w jakimkolwiek momencie. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów na stronie bez obowiązku wcześniejszego informowania klientów. Zmiana ceny nie dotyczy zamówień dokonanych przed jej zmianą.

 

§5. Dostawa


1. Dostawa odbywa się w jeden z zaproponowanych podczas składania zamówienia i wybranych przez Klienta sposobów w postaci:

– usługi kurierskiej świadczonej przez DPD Services, 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15

– odbiór osobisty w miejscu siedziby firmy

2. Koszt dostawy podany jest przed ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta.

3. W sytuacji gdy towar zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodu:

a) Podania błędnych danych adresowych,

b) Nieodebrania przesyłki przez Klienta,

c) Innej przyczyny leżącej po stronie Klienta.

Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkimi kosztami związanymi z taka sytuacją, w szczególności kosztami przesłania towaru.

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, Klient powinien spisać z kurierem protokół obejmujący informacje dotyczące nieprawidłowości w stanie przesyłki. W przypadku ich dostrzeżenia już po dostarczeniu przesyłki Klient powinien powiadomić niezwłocznie o powyższym sprzedawcę oraz kuriera domagając się spisania protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniechanie powyższego obowiązku może być przyczyną odmowy uznania jego roszczeń reklamacyjnych kierowanych do Sprzedawcy.

5 . Po dostarczeniu produktu bądź produktów na adres wskazany w zamówieniu zamówienie uznane jest za zrealizowane, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dalsze zdarzenia.

6. Kurier nie ma obowiązku wniesienia przesyłki do mieszkania.

 

§6. Reklamacje i gwarancje


1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad zgodne z ich opisem przedstawionym w sklepie. W przypadku gdyby sprzedany towar mógł różnić się od przedstawionego w sklepie Sprzedawca informuje o powyższym.

2. Reklamacje składane są za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://mumuno.com/documents/formularz_reklamacyjny_mumuno.com.pdf lub na adres kontakt@mumuno.com.

3. Złożenie reklamacji potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email.

4. Reklamacje załatwiane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji klient informowany jest wiadomością email.

5. Zgodnie z zapisem art. 561 2 §1 Kodeksu cywilnego Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi ma obowiązek, na koszt sprzedawcy, dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego przez Sprzedawcę. W niniejszym przypadku jest to:

Dream More sp.z.o.o.  z siedzibą przy ul. Suwalskiej 13/30, 65-548  Zielona Góra, NIP 9731065740, REGON 383781710 zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 0000793292.

6. Instytucja rękojmi opisana została w art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia, wady, wymiany towaru na nowy wolny od wad, obniżenia ceny i odstąpienia od umowy. Sprzedawca może nie uwzględnić żądania w zakresie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zaoferować Klientowi nieodpłatna naprawę lub wymianę.

 

§7. Prawo do odstąpienia od umowy (dotyczy konsumentów)


1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą tylko konsumentów. Uprawnienia konsumenta związane z odstąpieniem od umowy bez podawania przyczyny zostały wskazane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i w ramach sklepu internetowego kształtują się następująco:

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę na adres zawarty w §2 ust 5 regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie https://mumuno.com/documents/odstapienie_od_umowy_mumuno.com.pdf. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadku następujących umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§8. Pozasądowe sposoby dochodzenia sporów (dotyczy konsumentów)


1. Konsument ma prawo dochodzenia rozstrzygnięcia sporu na drodze postępowania polubownego, w tym sądu polubownego, co wymaga również zgody Sprzedawcy.

2. Konsument może zwrócić się o pomoc do Powiatowego Rzecznika Konsumentów (działającym najczęściej przy Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miast itp).

3. Konsument może zwrócić się także o pomoc do organizacji społecznych, które zakresem swojej działalności obejmują między innymi ochronę praw konsumentów (np. Federacja Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl).

4. Szersze informacje na temat ochrony praw konsumentów dostępne są na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

 

§9. Dane osobowe


1. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w ramach sklepu internetowego podlegają ochronie.

2. Administratorem danych jest Sprzedawca.

3. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług przewidzianych w sklepie, w szczególności sprzedaży towarów i możliwości utrzymywania Konta Klienta.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, z wykorzystaniem których Sprzedawca realizuje umowę tj. kurier oraz podmiotom prowadzącym systemy płatności elektroniczne (Przelewy 24) Ponadto dane Klienta mogą być przekazane upoważnionym organom jeśli te zwrócą się o przekazanie takich danych.

5. Klient ma prawo dostępu do danych, prawo do ich poprawiania czy żądania usunięcia. Podanie przez Klienta danych ma charakter dobrowolny, jednakże Sprzedawca zastrzega, iż nie podanie danych wymaganych podczas procesu rejestracji lub zakupu może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą realizację zamówienia. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.

 

§10. Własność intelektualna


1. Wszystkie materiały znajdujące się na stronie www.mumuno.com są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie bądź kopiowanie bez pozwolenia jest zabronione.

 

§11. Kody zniżkowe


1. Kody zniżkowe nie kumulują się. Podczas jednego zamówienia Klient może skorzystać wyłącznie z jednego kodu zniżkowego.

 

§12. Siła Wyższa


1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia z tytułu zawartej umowy w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, na które nie mam wpływu.

 

§13. Postanowienia końcowe


1. Klienta obowiązuje zakaz dokonywania czynności zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne, w szczególności naruszania praw osób trzecich. Ponadto Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w tym:

a) nie rozsyłania za pośrednictwem sklepu niezamówionej informacji handlowej,

b) powstrzymania się od czynności, których celem jest działanie na niekorzyść Sprzedawcy

c) nie korzystania z kont innych Klientów bez odpowiedniego upoważnienia,

d) powstrzymania się od czynności, których celem jest pozyskanie loginów i haseł innych Klientów,

e) rozsyłania treści o charakterze bezprawnym.

2. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów, dla których wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§14. zapisy dotyczące nie-konsumentów


1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

3. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu umowy sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa stanowi inaczej.

4. Produkty będące przedmiotem umowy zawartej z Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy.

5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika pod rygorem utraty prawa powoływania się na powyższe okoliczności w przypadku ewentualnego sporu ze Sprzedawcą.

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

9. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami rękojmia jest wyłączona.

10. W przypadku Klientów niebędących konsumentami zastosowanie ma prawo polskie.

 

§15. Tryb zmiany Regulaminu


1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny w ramach Sklepu na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. O wszelkich zmianach regulaminu Klienci posiadający Konto Klienta zostaną ponadto powiadomieni za pośrednictwem e-mail.

3. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Klientów przed datą wejścia w życie takich zmian.