Polityka prywatności sklepu MUMUNO.COM

Niniejsza polityka prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach sklepu internetowego www.mumuno.com prowadzonego przez Dream More sp.z.o.o.  z siedzibą przy ul. Suwalskiej 13/30, 65-548  Zielona Góra, NIP 9731065740, REGON 383781710 zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 0000793292.

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne
działania.

 

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Sklep internetowy, sklep – działalność prowadzoną za pośrednictwem strony www.mumuno.com.

2. Sprzedawca – oznacza Dream More Sp.z.o.o.

3. Klient – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.

 

§ 2 Dane osobowe

Kupujący przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie, takich jak formularz założenia konta, formularz zapisu na newsletter, formularz złożenia zamówienia.

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w celu założenia i utrzymywania konta w Sklepie, realizacji zamówień składanych w Sklepie lub w celu przesyłania newslettera.

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1) nazwisko i imię,

2) adres zameldowania na pobyt stały,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta w Sklepie, złożenia zamówienia lub otrzymywania newslettera.

Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),

2. ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

1) wglądu do swoich danych osobowych,

2) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

§ 3 Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych towarów dostępnych w sklepie www.mumuno.com. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Aby cofnąć zgodę prosimy o przesłanie nam oświadczenia na poniższy adres: kontakt@mumuno.com.

 

§ 4 Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane następującym podmiotom:

DPD STREFAPACZKI Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Mineralna 15, 02-274 Warszawa.

Przelewy24 PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 5 Pliki cookies

Sklep internetowy nie przetwarza w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z instrukcji pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Oprócz plików cookies Sklep internetowy może również przetwarzać dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, czy rodzaj przeglądarki.